top of page

Sèvis Enfimite

ECMHSP rekrite ak bay sèvis aktivman timoun yo sispèk yo gen yon andikap oswa yo dyagnostike yo gen yon andikap.  Ajans lan fè patenarya ak founisè lokal yo pou asire timoun ki gen andikap yo resevwa sèvis apwopriye nan anviwonman ki gen mwens restriksyon an, pou asire yo enklizyon total ak kamarad ki pa andikape yo.  Aktivman rekritman timoun ki gen andikap.

 • 10% nan enskripsyon yo deziyen pou timoun ki gen andikap

 • Fè patenarya ak founisè andikape yo pou asire kontinwite sèvis yo

 • Referans pou timoun ki gen sispèk andikap

 • Asire Fanmi Angajman nan pwosesis andikap la

 • Patisipasyon Head Start nan pwosesis andikap la

 • Defann timoun ak fanmi ki gen andikap

 • Asire paran yo konnen dwa yo epi yo ka defann pitit yo

Si w gen nenpòt kesyon sou Enfimite oswa Sèvis Sante Mantal, tanpri kontakte Mariquena Davenport, Disability Services & Mental Health Manager, nan mdavenport@ecmhsp.org

 

Sante mantal

Sèvis Sante Mantal yo enpòtan pou byennèt jeneral timoun nou yo, fanmi yo ak anplwaye nou yo.  ECMHSP ankouraje anviwònman sosyal ak emosyonèl pozitif pou timoun yo, sipò sosyal ak emosyonèl ak resous pou fanmi yo ak anplwaye yo.  ECMHSP ap asire politik ak pwosedi nou yo enkli Apwòch ki enfòme sou chòk la.

 • Patenarya ak Konsiltan Sante Mantal (MHC) pou bay obsèvasyon nan salklas la pou asire pi bon pratik sosyal ak emosyonèl yo an plas.

 • MHC ka bay obsèvasyon endividyèl pou timoun ki ka gen Konpòtman defi.

 • MHC kapab bay timoun ak fanmi yo referans, evalyasyon ak sèvis pou Sante Mantal .  

 • ECMHSP enkòpore yon bidjè sante mantal pou asire bezwen timoun yo, fanmi yo ak anplwaye yo satisfè.

 • MHC patisipe nan reyinyon/fòmasyon paran ak anplwaye yo pou bay sipò ak resous pou satisfè bezwen aktyèl yo.

 • Inisyativ Byennèt Anplwaye yo an plas pou sipòte byennèt jeneral anplwaye yo; ki gen ladan Chanpyon Byennèt, Komite Byennèt, ak defi byennèt pou angaje anplwaye yo nan pwòp byennèt pa yo .

 • Patenarya ak Founisè Asirans pou pataje pwogram ak inisyativ byennèt ki disponib, ansanm ak plis finansman pou Komite Byennèt la

Si w gen nenpòt kesyon sou Enfimite oswa Sèvis Sante Mantal, tanpri kontakte Mariquena Davenport, Disability Services & Mental Health Manager, nan mdavenport@ecmhsp.org

bottom of page