top of page

Volontè

Sipòte misyon nou atravè sèvis ou yo

Bay tan w oswa sèvis w bay òganizasyon nou an kòm volontè pou benefis dirèk timoun ki enskri yo se yon lòt aspè nan ede Deklarasyon Misyon nou an. Sèvis sa yo ka bay pèsonèl pwofesyonèl ak teknik, konsiltan, ak lòt moun kalifye ak moun ki pa kalifye. Sèvis ou yo, kit se pwofesyonèl, ki kalifye, oswa ki pa kalifye ak èdtan sèvis volontè yo ka konte si sèvis la se yon pati entegral ak nesesè nan yon pwojè apwouve.  

Anplis de sa, pou kontinye sèvis nou bay kominote n ap sèvi a, nou ankouraje tou biznis kominote a ak zòn nan pou yo sèvi kòm volontè ekspètiz pwofesyonèl oswa fè don.  Valè sèvis volontè yo se yon pati entegral e nesesè nan pwogram nan ansanm ak kominote nou sèvi yo.

Si oumenm oswa yon moun ou konnen, ta renmen sèvi kòm volontè epi ede sipòte Misyon nou an atravè sèvis yo, tanpri kontakte Depatman HR nou an, nan hr@ecmhsp.org .

 • Pati biznis nan Policy Council

 • Fòmasyon Lidèchip Paran

 • Reprezantasyon Konsèy Politik

 • Reyinyon oswa reyinyon Komite Egzekitif, enkli Preparasyon Paran

Paran ak Volontè Kominote yo

 • Nan salklas yo, otobis yo,  oswa nan Pwomnad

 • Jounen Aktivite Fanmi

 • Prepare materyèl pou salklas oswa pwogram yo

 • Tan pou konplete Kourikoulòm

 • Tan ranpli kondisyon fizik/dantè

 • Kreye bilten nouvèl

 • Rechèch sou lis resous kominotè yo

 • Plasman travay nan kominote a

 • Elèv-Pwofesè k ap ede  Travay jaden

Pwofesyonèl / Sèvis /
Konsiltasyon

 • Donasyon Sèvis

 • Sèvis Pwofesyonèl Medikal pou Pwogram

 • Oratè nan Reyinyon Paran yo

 • Transpò

 • Konsiltasyon pou diminye pri

Lidèchip paran yo

bottom of page