top of page

Sèvis pou Fanmi

Nan East Coast Migrant Head Start Project, nou konprann aspirasyon paran migran ak travayè agrikòl sezonye yo epi nou sipòte yo pou fè aspirasyon sa yo vin yon reyalite. Yon eleman kle nan Sèvis pou Fanmi se bay sipò pou relasyon paran-pitit - yon lyen enpòtan pou siksè lekòl ak lavi. Nou ofri yon varyete sèvis ak opòtinite, tankou:

·     Ankouraje byennèt jeneral fanmi an

·     Edikasyon paran

·     Fòmasyon paran yo sou sijè ki gen rapò ak devlopman timoun, nitrisyon, ak sante ak sekirite

·     Edikasyon pou granmoun nan alfabetizasyon finansye, baz òdinatè, ESL ak plis ankò

Si w gen nenpòt kesyon konsènan sèvis pou fanmi, tanpri kontakte Sofia Baucom, Manadjè Sèvis pou Fanmi, nan baucom@ecmhsp.org.

bottom of page