top of page

Sèvis transpò

Depatman Transpòtasyon East Coast Migrant Head Start Project (ECMHSP) bay timoun, paran ak anplwaye sèvis transpò ki an sekirite, fyab e efikas pou sipòte misyon ECMHSP. Nou akonpli objektif sa a lè nou travay kole kole ak anplwaye Rejyonal ak Sant pandan pwosesis planifikasyon ak routage.  Nou  Depatman Transpò angaje nan bagay sa yo:

  • Ranfòse estanda sekirite ki konfòm ak règleman federal, leta ak lokal yo

  • Asire yon pwosesis transpò entegre ki maksimize sèvis pou fanmi yo

  • Devlope ak ajou wout otobis lekòl ki pi byen satisfè bezwen fanmi yo ak bezwen sant yo

  • Fè fòmasyon pou tout chofè flòt ECMHSP: chofè otobis yo, monitè otobis yo, ak anplwaye sant yo.  

  • Orè antretyen ak reparasyon pou tout machin flòt ECMHSP yo

  • Kowòdone acha tout nouvo machin ak Depatman Operasyon ak Finans

Si w gen nenpòt kesyon konsènan sèvis transpò nou yo, tanpri kontakte Jeremy Creech, Manadjè Transpò, nan jcreech@ecmhsp.org.

"Ofri sèvis ak transpòte timoun migran nou yo, ale ak sou lakansyèl la (sant nou yo), pou ba yo zouti yo.

konsa yo gen yon eksperyans lavi desan, epi yo kapab viv ak diyite."  

~José Simón Villa, Ph.D. Direktè Egzekitif Emeritus 

bottom of page