top of page

Early Head Start

Early Head Start (EHS) sèvi fanm ansent, tibebe, ak timoun piti jiskaske timoun yo vin gen 3 lane epi yo pare pou fè tranzisyon nan Head Start oswa nan yon lòt pwogram pre-K. Objektif pwogram EHS se ede fanmi yo pran swen tibebe yo ak timoun piti yo atravè sèvis bonè, kontinyèl, entansif ak konplè.

Pou plis enfòmasyon sou sèvis edikatif East Coast Migrant Head Start Project ofri, tanpri kontakte Consuellis Hawkins-Crudup, Manadjè Preparasyon Lekòl la, nan consuellis@ecmhsp.org .

bottom of page