top of page

Sèvis Nitrisyon

ECMSHP desine sèvis nitrisyon ak manje ki satisfè bezwen inik timoun nou yo, soti nan ti bebe tete rive nan timoun preskolè enèjik. Manje yo se yon pati enpòtan nan eksperyans aprantisaj la, epi ECMHSP travay avèk paran yo ak anplwaye yo pou devlope meni ki apwopriye pou tout timoun nan domèn kiltirèl ak laj yo.  Men pwen sa yo nan sèvis nitrisyon nou yo:

  • Tout repa satisfè egzijans USDA Child and Adult Care Food Program (CACFP) pou chak eta, epi ECMHSP resevwa ranbousman pou manje sa yo.

  • Manje yo sèvi yon fason familyal pou tout timoun.

  • Timoun ECMHSP yo gen gwo risk pou pwa malsen; repa yo pa gen anpil grès ak sik epi yo bon gou! Nouvo manje yo prezante regilyèman. Yo devlope meni espesyal pou timoun ki gen alèji ak sansiblite manje.

  • Yo bay paran yo edikasyon sou nitrisyon, ki gen ladan fason pou yo prepare manje ki an sante ak ekonomik lakay yo.

  • Timoun yo patisipe nan aktivite nitrisyon ak edikasyon nan salklas la.

  • Aktivite vanyan enkòpore nan plan leson pou kenbe timoun yo aktif.

  • Tout kwit manje resevwa fòmasyon sou sekirite manje.

  • Yon dyetetisyen ki anrejistre nan kay la sipèvize tout aktivite nitrisyon, jesyon sèvis manje, ak USDA CACFP.

Si w gen nenpòt kesyon konsènan sèvis nitrisyon nou yo, tanpri pa ezite kontakte Anteasha Farrell, Manadjè Nitrisyon, nan  afarrell@ecmhsp.org .

Tanpri klike sou  isit la  pou li deklarasyon USDA sou non diskriminasyon nou an nan lang angle ak panyòl.

bottom of page