top of page

Sèvis Edikasyon Premye Timoun

Sèvis edikasyon bonè East Coast Migrant Head Start Project yo fèt pou mete chak timoun n ap sèvi yo sou chemen siksè lekòl la. Kourikoulòm konplè nou an pou tout gwoup laj amelyore grasa opinyon paran yo ak resous siplemantè kiltirèl ak lengwistik ki dekri estrateji ki apwopriye pou devlopman yo pou sipòte moun k ap aprann de lang.

Nou vle aprann vin yon eksperyans lajwa pou chak timoun, kidonk anplwaye edikatif trè pwofesyonèl nou an entansyonèlman:

  • Etabli bon relasyon pozitif

  • Obsève pou w konprann fason chak timoun ak vitès aprantisaj

  • Bati yon sans kominote nan salklas la

  • Angaje nan patenarya respè ak fanmi yo idantifye objektif edikasyon, bay sipò ak resous

  • Fè evalyasyon regilye sou konpetans timoun yo ki konsantre sou senk domèn preparasyon pou lekòl

  • Rafine kourikoulòm ak pratik aprantisaj de lang nou yo pou asire timoun yo antre lekòl pare pou yo briye

Pou plis enfòmasyon sou sèvis edikatif East Coast Migrant Head Start Project ofri, tanpri kontakte Consuellis Hawkins-Crudup, Manadjè Preparasyon Lekòl la, nan  consuellis@ecmhsp.org.

bottom of page