top of page

Lèt Paran ak Oryantasyon CDC

Ede anpeche maladi respiratwa gaye, tankou COVID-19, lè w evite kontak sere ak moun ki malad; kouvri yon tous ak etènye; evite manyen je, nen ak bouch; epi lave men w ak savon ak dlo.  Klike sou lyen ki anba yo pou plis enfòmasyon ak konsèy.

Pou yon lis kote ki bay vaksen kont COVID-19 pa eta ak sant kote,

tanpri klike isit la.

Lèt Paran
Sispann pwopagasyon jèm yo (Post)
Sa ou bezwen konnen sou COVID-19
Lave men yo: Kenbe fanmi ou an sante 
Lave men yo: lakay, nan jwe, ak deyò ak sou
Netwaye men yo: Mennen pa egzanp (Post)
Sispann jèm! Lave men ou
bottom of page